Testimonios orales

TXINURRIS EN MENDIGORRIA:

Los Txinurris